در این قسمت مخاطبان میتوانند بصورت یک شبکه اجتماعی ، ورزشکار محبوبشان را پیگیری کنند . به این صورت که هرگاه این ورزشکاران عکسی را در شبکه اجتماعی خود منتشر میکنند در این قسمت برای عموم مخاطبان نمایش داده می شود. این قسمت باعث می شود تا همه ورزشکاران در پیجی مستقل عکسهایشان به نمایش گذاشته شود و برای مخاطبینی که نمی توانند همه را جدا جدا پیگیری کنند، بسیار راحت در این صفحه بصورت مجتمع عکسها را ببینند.