موسسه دانش بنیان محتوا پردازان فراکاو

موسسه محتواپردازان فراکاو (زیر مجموعه ای از هولدینگ فراکاو)، با توجه به محصولات، خدمات و فعالیت های پژوهشی، زمستان سال 95 از طریق کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان که زیر نظر معاونت پژوهشی نهاد ریاست جمهوری اداره می شود، ضمن کسب امتیازات لازم، حائز رتبه دانش بنیان شد. وجود تیم تحقیق و توسعه و مستندات مربوطه مرتبط با محصول یا خدمت و همینطور فناورانه بودن محصولات یا خدمات و لزوم نیاز به تحقیق و توسعه مداوم، از جمله مواردی بود که برای رسیدن به رتبه دانش بنیان مورد ارزیابی ق...